1. Kto powinien zapewnić pojemniki na odpady?

Gmina na zlecenie właściciela nieruchomości lub zarządcy zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki w zależności od rodzaju zabudowy przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.

 1. Czy za dostarczony pojemnik na bioodpady będę wnosił dodatkową opłatę?

Nie. W ramach wnoszonej opłaty gmina zapewnia dla właściciela nieruchomości pojemnik na bioodpady o pojemności 120l.

 1. Co mam zrobić, żeby skorzystać z ulgi na kompostownik?

Należy złożyć deklarację osobiście w Urzędzie Gminy w Policach lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

 1. Czy mogę wysłać na adres e-mail skan wypełnionej deklaracji?

Nie. Deklaracja przesłana w ten sposób jest nieważna.

 1. Do tej pory nie segregowałem odpadów, czy muszę zacząć segregować?

W wyniku ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach od
1 stycznia 2021 roku w Gminie Police został wprowadzony obowiązek segregacji odpadów (5 frakcji: szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady). Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie segregowali odpadów zobowiązani są do aktualizacji deklaracji.

 1. Kto będzie kontrolował czy prawidłowo są segregowane odpady?

Kontrolę będą przeprowadzali na bieżąco pracownicy firmy odbierającej odpady. Ponadto, realizację obowiązków dotyczących segregacji odpadów będzie egzekwować Straż Miejska oraz upoważnieni pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami.

 1. Jakie konsekwencje mnie czekają, jeżeli zostanie stwierdzony fakt, że nieprawidłowo segreguję odpady?

W drodze decyzji zostanie naliczona podwyższona opłata zgodnie z obowiązującą uchwałą.

 1. Mam złożoną deklarację i korzystam z ulgi dla rodziny wielodzietnej. Czy w przypadku zmiany stawki muszę jeszcze raz składać deklarację?

Nie ma takiej konieczności.

 1. W jakich przypadkach należy obowiązkowo złożyć deklarację?

W przypadku:

 • chęci skorzystania z ulgi dla rodzin wielodzietnych,
 • chęci skorzystania z ulgi za posiadanie kompostownika,
 • zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość jednorodzinną,
 • zamieszkania nowej nieruchomości,
 • zmiany ilości osób, którym przysługuje ulga dla rodzin wielodzietnych.
 1. Korzystam z ulgi na kompostownik. Czy będę mógł nadmiar bioodpadów dostarczyć do PSZOK?

Nie. Zgodnie z obowiązującą uchwałą nie ma takiej możliwości.

 1. Nastąpiła zmiana częstotliwości wywozu odpadów zmieszanych w Sołectwach, z co tydzień, na co 2 tygodnie. Co mam zrobić w przypadku, gdy dotychczasowy pojemnik będzie za mały?

W przypadku, gdy pojemnik będzie za mały fakt ten należy zgłosić do Wydziału Gospodarki Odpadami, wtedy zostanie dostarczony dodatkowy pojemnik lub zamieniony na większy.

 1. Pojemnik na bioodpady (120l), który został zapewniony przez gminę jest za mały. Czy mogę zakupić pojemnik we własnym zakresie i czy muszę ten fakt gdzieś zgłosić?

Można zakupić pojemniki we własnym zakresie, następnie zgłosić do oczipowania w Wydziale Gospodarki Odpadami pod numerem tel. 91 431 18 38.  Muszą to być pojemniki koloru brązowego (120 l lub 240 l) i spełniać normę PN –EN840".

 1. Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji na odbiór odpadów?

W przypadku niezłożenia, w drodze decyzji zostanie naliczona opłata za niedopełnienie obowiązku jej złożenia, za okres, od kiedy nieruchomość została zamieszkana.  Ponadto Straż Miejska w przypadku kontroli może nałożyć mandat za niezłożenie deklaracji.
Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na terenie danej nieruchomości (lub 14 dni od wytworzenia pierwszych odpadów komunalnych). 

 1. Czy gmina może wykorzystać opłatę od mieszkańców za odpady na inne cele?

Nie. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wyraźnie określa cele, na jakie opłaty mogą zostać przeznaczone.

 1. Kto ma obowiązek myć pojemniki?

Obowiązek mycia pojemników spoczywa na właścicielu nieruchomości lub zarządcy.
W przypadku nieruchomości wielorodzinnych 4 razy w roku mycie pojemników zapewnia gmina(do wyboru w miesiącach od kwietnia do sierpnia).

 1. Czy w deklaracji dla nieruchomości jednorodzinnej należy wpisać osoby zameldowane, czy faktycznie mieszkające w danym gospodarstwie?

Należy wpisać osoby faktycznie przebywające w danym gospodarstwie. Liczba osób zameldowanych nie musi się zgadzać z liczbą osób faktycznie stale przebywających
i wytwarzających odpady.

 1. Czy bioodpady będą odbierane w workach?

Nie, tylko i wyłącznie z pojemników do tego przeznaczonych.

 1. Czy jest limit na ilość odbieranych bioodpadów?

Nie ma limitu na odbiór bioodpadów. Będą odbierane tylko i wyłącznie z pojemników do tego przeznaczonych.