Wydział Gospodarki Odpadami realizuje zadania ustawowe, polegające na zorganizowaniu i zarządzaniu gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Police.

Zajmujemy się:

 • przygotowywaniem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i realizacją procedury przetargowej;
 • nadzorowaniem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • organizowaniem i rozliczaniem systemu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz analizą stanu gospodarki odpadami w tym opracowywaniem raportów i sprawozdań z dokonywanych analiz;
 • bieżącą analizą osiągania przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowywaniem do ponownego użycia i odzysku wskazanych frakcji odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • prowadzeniem rejestru działalności regulowanej podmiotów odbierających odpady komunalne oraz ich kontrola;
 • koordynacją i nadzorem realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;
 • nadzorowaniem pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
 • obsługą interesantów w zakresie korekt i składanych dokumentów, weryfikacją danych zawartych w deklaracjach;
 • ustalaniem zobowiązań z tytułu opłat, wydawaniem decyzji administracyjnych na podstawie obowiązujących przepisów (w tym określeniem w drodze decyzji wysokości opłaty);
 • prowadzeniem postępowań wyjaśniających w stosunku do osób, które nie złożyły w wymaganym terminie deklaracji lub złożyły deklaracje zawierające np. nieprawdziwe dane;
 • prowadzeniem postępowań podatkowych w sprawach dotyczących stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – rozłożenia na raty podatku lub zaległości, odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości oraz umorzeń zaległości, przygotowywaniem decyzji w tych sprawach;
 • kontrolą przestrzegania przez właścicieli nieruchomości zasad utrzymania czystości i porządku zgodnie z przyjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Police oraz z Ustawą, w szczególności przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych;
 • kontrolą przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych pod kątem prawidłowej realizacji zapisów umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów – wydawaniem decyzji administracyjnych w przypadku nierzetelnego wywiązywania się z umowy, np. mieszania odpadów, nieterminowego odbioru odpadów itp.;
 • wydawaniem decyzji administracyjnych na wyższą stawkę opłaty w przypadku naruszenia przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Police a w tym mieszania odpadów;
 • prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, zwłaszcza w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • opracowywaniem informacji, przewidzianych do udostępnienia na stronie internetowej gminy, BIP-ie oraz w gablotach wydziałowych dotyczących gospodarki odpadami;
 • przygotowywaniem projektów uchwał dotyczących zakresu prowadzonych spraw;
 • przygotowywaniem korespondencji w zakresach toczących się postępowań.