Zgodnie z art. 38 b ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797), znowelizowanej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), zniesiono regionalizację w odpadach komunalnych – zlikwidowano podział na regiony gospodarki komunalnej i powiązany z tym zakaz przetwarzania wybranych odpadów poza granicami regionów. Dotychczasowe RIPOK-i zastąpiono przez instalacje komunalne, a zastępcze i ponadregionalne RIPOK-i usunięto, z uwagi na brak regionów. Zniesienie obowiązku regionalizacji umożliwiło przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji na  obszarze całego kraju, przy  czym wybór instalacji komunalnych powinien odbywać się z uwzględnieniem m.in. zasady bliskości i  hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Bioodpady  powinny być przekazywane do kompostowni.

Lista instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://www.bip.wzp.pl/artykul/lista-instalacji-spelniajacych-wymagania-dla-instalacji-komunalnych-na-terenie-wojewodztwa 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Police, były przekazywane w 2022 r. przez wykonawcę t.j. P.U.P Trans-Net S.A. z siedzibą w Policach do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na instalację MBP. 

Bioodpady zebrane z terenu Gminy Police odbierane przez wykonawcę w ramach umowy w 2022 roku przekazano do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym na kompostownię.