1. Rejestr działalności regulowanej (RDR) - do pobrania całość – (DOC)
 2. Podmioty odbierające odpady (tabela)

Lp. Nazwa firmy lub przedsiębiorcy Siedziba firmy
1. Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej„Trans-Net” S.A. 72-010 Police, ul. Tanowska 8
2. „Remondis” Szczecin Sp. z o.o. 71-005 Szczecin, ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 70-660 Szczecin, ul. Gdańska 12 B
4. Zakład Produkcyjno - Handlowo Gastronomiczny „Jumar” Julian Maruszewski w spadku Małgorzata Maruszewska zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku 72-006 Mierzyn, ul. Długa 20
5. „MINI-KON” Subocz Jacek w spadku 71-371 Szczecin, ul. Zegadłowicza 21A
6. „Secura” Wywóz Śmieci i Odpadów Komunalnych Marek Worotnicki 71-693 Szczecin, Thugutta 6d/5
7. PreZero Jantra Sp. z o.o. 70-761 Szczecin, ul. Księżnej Anny 11
8. „MINI-KON” Sp. z o.o. 71-371 Szczecin, ul. Zegadłowicza 21 A

 

Wpis i wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

  W związku z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza prowadzić taką działalność. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Przedsiębiorca otrzymuje numer rejestrowy.'

   

  Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wpis do rejestru / zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

       Wniosek do pobrania

  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

      Oświadczenie do pobrania

  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

   

  Opłaty:

  50 zł – wpis do rejestru działalności regulowanej;

  25 zł – dokonanie zmian we wpisie do rejestru działalności regulowanej;

  17 zł – wydanie zaświadczenia na żądanie strony ubiegającej się o zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu (art. 217 § 1 i 2 ust. 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.)

  Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

  Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek:

  71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

  Wydanie zaświadczenia z urzędu o dokonaniu wpisu do działalności regulowanej – jest bezpłatne !

   

  Miejsce złożenia i odbioru:

  Złożenia wniosku:

  - osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pokój 119,

  - pocztą na adres: Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police.

  Odbiór zaświadczenia:

   - osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pokój 2D (parter) – po   uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę,

  - przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości   i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu.

   

  Termin odpowiedzi:

  Wpis do rejestru następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów (tzn. wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz dowodu uiszczenia opłat). Zostanie nadany numer rejestrowy oraz wydane zaświadczenie o wpisie do rejestru.

  Jeżeli wniosek zawiera braki formalne (np. pomyłkę we wniosku, brak wymaganych danych, albo brak wymaganych dokumentów), urząd wezwie do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie

  Uwaga!

  Jeżeli urząd nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, wówczas przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy urząd wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W tym przypadku terminy biegną odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

  Zmiana danych przedsiębiorcy:

  Jeśli dane firmy zmienią się to w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana należy o tym fakcie powiadomić urząd.

   

  Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

  Wykreśla się Przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy. Burmistrz wykreśla z rejestru z urzędu w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania przez Przedsiębiorcę działalności objętej wpisem.

   

  Wymagania wobec przedsiębiorcy

  Podmiot, który zajmuje się prowadzeniem działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

  • posiadanie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
  • utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  • spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  • zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej.

  Szczegółowe wymagania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).

   

  Podstawa prawna

  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).